Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2017

myminds
myminds
Oddaj nam weekend, wypłatę ... i godność!
— oda do wina
Reposted fromicantstop icantstop

May 27 2017

myminds
4536 349a 500
Barcelona
Reposted fromvolldost volldost viala-lu la-lu
myminds
1119 33b7

May 24 2017

myminds
myminds
Jakie jest więc prawdopodobieństwo, że poznam kogoś, kogo pokocham, nie mówiąc już o tym, że pokocham na tyle mocno, by za niego wyjść? Jestem znużona tym, że nie wiem, z kim będę i czy w ogóle z kimś będę.
— Gillian Flynn
myminds
Reposted frombluuu bluuu viaIriss Iriss

May 23 2017

myminds

May 21 2017

myminds
Ale w miarę czekania przestaje się już czekać.
— Albert Camus
myminds
3687 a58e 500
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viala-lu la-lu

May 20 2017

myminds
W Twoim czarno-białym świecie namaluję Tobie tęczę własnorecznie.
— Tau
myminds
1932 bc23 500
myminds
myminds
myminds
4382 5949 500
Reposted fromPoranny Poranny viahopelesslife hopelesslife
myminds
myminds

May 17 2017

myminds
3490 1e8e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakonwalia konwalia

May 16 2017

myminds
6176 74eb 500
Reposted fromoll oll viacompletelydifferent completelydifferent

May 15 2017

myminds
2956 ca5a
Reposted fromsoll soll viacompletelydifferent completelydifferent
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl